Gazdálkodó szervezetek feladatai, kötelességei a megfelelő tűzvédelem megteremtése érdekében.

A tűzvédelmi törvény értelmében a gazdálkodókkal szemben alapvetően az alábbi öt fő követelmény fogalmazható meg:

Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről.
Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak.
Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre.
Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik – ha azokat megfelelően veszik igénybe – ne veszélyeztessék a fogyasztót.
Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, személyi és tárgyi feltételeit.

A tűzvédelmi törvény alapvető követelményként határozza meg, hogy a gazdálkodó szervek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodjanak a jogszabályokban és műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Az üzemeltető, tulajdonos, fenntartó tűzvédelmi kötelezettségei.
E kötelezettsége körében az alábbi fő feladatai vannak:

Alakítsa ki a tűzvédelemről történő gondoskodás stratégiáját, programját, amelynél minimum követelmény a hatályos tűzvédelmi előírások megtartása.
A biztonsági stratégia tartalmának kialakításának során összhangot kell találni a biztonságos működés és a gazdálkodó szerv gazdasági, piaci érdekei között.
Mérje fel, vegye számba a működése során reálisan előfordulható tűzvédelmi, biztonsági kockázatokat.
A legalapvetőbb tűzkockázati elemek értékelése a 35/1996 (XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján kötelező, amelynek a legfontosabb eleme a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása.
A gazdálkodóknak, ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv.
A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezetettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás.
Tűzveszélyességi osztályok:

„Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „A”
„Tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „B”
„Tűzveszélyes” – jelzése: „C”
„Mérsékelten tűzveszélyes” – jelzése: „D”
„Nem tűzveszélyes” – jelzése: „E”

Tűzveszélyes helyek jelzése, jelzőtáblák:

A helység bejáratánál jól látható helyen a tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát, feliratot kell elhelyezni.
A létesítményben, helyiségben csoportosan elhelyezett elektromos kapcsolók funkcióját és a feszültség értékét, valamint a ki- és bekapcsolás helyzetét eltávolíthatatlan felirattal kell jelölni.
Az áramtalanító főkapcsolóra szintén ezek az előírások vonatkoznak.

Tűzvédelmi oktatás típusai:
Előzetes oktatás
Rendkívüli oktatás
Idegen dolgozók oktatása

Előzetes oktatás során a dolgozónak meg kell ismernie a következőket:

A tűzvédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által biztosított jogokat és kötelezettségeket.
Belső előírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit.
A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásait.
A munkájával, munkahelyével összefüggő ártalmak, veszélyek elhárításának módját.
Alkalmazott anyagok, eszközök tűvédelmi jellemzőit.
Tűzvédelmi, elsősegélynyújtási ismereteket.

Rendkívüli oktatás:
Munkahely, vagy munkakör megváltozásakor
Új munkaeszköz üzembehelyezésekor
Munkaeszköz átalakításakor
Új technológia bevezetésekor